Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

SIA “Kūdrinieks” palielina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus

Vecumnieku novada Dome 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr.5, 15.§), pamatojoties uz SIA “Kūdrinieks” iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otro daļu, apstiprināja izmaiņas SIA “Kūdrinieks” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifos Misas un Beibežu ciemos, kuras stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

Ūdens iegūšanai un piegādei līdz patērētājiem, kanalizācijas notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz attīrīšanas ietaisēm Beibežu ciemā tarifs spēkā no 2006. gada 12. oktobra. Tarifu paaugstināšana nepieciešama, jo palielinājusies maksa par elektroenerģiju, ūdens un notekūdeņu analīzēm, darbinieku darba alga un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ūdenstorņa dezinfekcijas un ūdens atdzelžošanas stacijas apkopju izmaksas, kas ir galvenie izmaksu posteņi aprēķinu kalkulācijā. Savukārt iedzīvotāju skaits samazinājies par 25%, līdz ar to patērētā ūdens daudzums.

Ūdens iegūšanai un piegādei līdz patērētājiem, kanalizācijas notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz attīrīšanas ietaisēm Misas ciemā tarifs spēkā no 2013. gada 1. februāra. Tarifu paaugstināšana nepieciešama, jo palielinājusies maksa par elektroenerģiju, ūdens un notekūdeņu analīzēm, darbinieku darba alga un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ūdenstorņa dezinfekcijas un ūdens atdzelžošanas stacijas apkopju izmaksas, kas ir galvenie izmaksu posteņi aprēķinu kalkulācijā.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otrajai daļai, vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus gadā. Nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vietējā pašvaldība piemēro likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktos sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus.

SIA “Kūdrinieks” iesniegtais ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs aprēķināts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” prasībām.

 

Nr.

p.

k.

 

Pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs līdz 31.05.2018.   Apstiprinātais tarifs no 01.06.2018.    Tarifa palielinājums kopā ar PVN
bez PVN, EUR ar 21% PVN EUR bez PVN, EUR ar 21% PVN EUR EUR %
1.   

1 m3 ūdens iegūšana un piegāde Beibežos

0.91   1.10  1.32  1.60  0.50 45 
 2.

1 m3 ūdens iegūšana un piegāde Misā

 0.64  0.77  0.72 0.87   0.10 13
 3.  

1 m3 kanalizācijas notek ūdeņu savākšana un novadīšana līdz attīrīšanas ietaisēm Beibežos

 1.52 1.84  2.19   2.65  0.81  44
 4.  

1 m3 kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz attīrīšanas ietaisēm Misā

 1.04 1.26   1.27 1.54  0.28  22 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933