Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Sludinājums par nekustamā īpašuma "Kokneviči" izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Kokneviči”, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā – trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes gabals 8000 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40440070014, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 40440070014001 un būve ar kadastra apzīmējumu 40440070014005.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašval­dības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 63946936 (Bārbeles pagasta pārvalde).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. ka­binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 2018. gada 12. jūnijā plkst. 9.30.

Izsoles sākuma cena – 18300 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums – 1830 EUR.         

Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis­trācijas Nr.90009115957, bankas kontā Nr.LV54HABA0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie­skaitīta bankas kontā.

Piedāvāto augstāko summu iespējams samaksāt uz nomaksu termiņā līdz pieciem gadiem, pirmo maksājumu, ne mazāku par 20 procentiem, iemaksājot līdz 2018. gada 25. jūnijam.

    

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933