Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Uzlabos sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanos sabiedrībā

Ar šī gada 1. jūniju Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados darbu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ir uzsācis projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (projekta numurs LLI-405, projekta akronīms Lat-Lit SOS FGA). Projektu īsteno Latvijas un Lietuvas SOS bērnu ciematu organizācijas.

Projekta mērķis ir uzlabot sociāli neaizsargātas un jūtīgas grupas – bērnus, kurus aprūpē aizbildņi, audžuģimenes un adoptētāji - sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Tiešā projekta mērķa grupa ir  vismaz 200 esošās un potenciālās audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji, kuri dzīvo 5 pašvaldībās divos blakusesošos reģionos,  Zemgalē un Šauļos: Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novados, kā arī Šauļu pilsētā un tās apkārtnē. Projekts Latvijā ieviesīs jaunu, bet Lietuvā uzlabos jau darbojošos sociālo pakalpojumu  - sociālā atbalsta centru / aģentūru aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija gada sākumā uzsākusi sniegt atbalstu šādām ģimenēm Bauskā, bet Lietuvas SOS sociālā atbalsta aģentūras darbu, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Viļņas pašvaldību, pilotē jau ilgāku laiku.

Sociālā atbalsta aģentūra ieviesīs Bērna individuālo attīstības plānu (BIAP) un Audžuģimenes/aizbildņa attīstības plānu (AAP) kā zināšanās un pierādījumos balstītas darba formas ģimeņu atbalstam, stiprinot viņu spēju aprūpēt bez vecāku gādības palikušos bērnus. Plāns palīdzēs speciālistiem izvēlēties atbalsta un apmācību vajadzības katrai ģimenei, kas arī tiks piedāvātas projekta ietvaros.

Projekts organizēs arī sadarbības aktivitātes ģimenēm. Pārrobežu sadarbība un dalīšanās ar uzkrāto pieredzi partneru organizāciju starpā palīdzēs nodrošināt kvalitatīvākus un atbilstošākus sociālos pakalpojumus bērniem un paaugstinās ģimeņu aprūpes kapacitāti.

Visi pasākumi un pakalpojumi tiks ieviesti komandas darbā balstītā modelī, veidojot sadarbību starp aprūpētājiem, sociālā atbalsta centru/aģentūru un pašvaldību. Tiks organizētas arī apmācības pašvaldību speciālistiem, kā arī tiks izveidotas un darbosies nacionālās projekta uzraudzības komitejas, tā nodrošinot labāku zināšanu un pieredzes pārnesi.

Projekta darbības laiks ir 19 mēneši - no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim. Jūlijā uzrunāsim Zemgalē dzīvojošās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus, lai uzzinātu viņu viedokli un apzinātu nepieciešamo atbalstu. Projekta komanda strādās Īslīces SOS Bērnu ciemata telpās, sīkāka informācija pa tālruni 27880031.

 

Irēna Kalniņa,
Projekta koordinatore Latvijā

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933