Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina pieteikšanos uz Stelpes pagasta nodaļas vadītāja amata vietu

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” izsludina pieteikšanos uz Stelpes pagasta nodaļas vadītāja amata vietu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē. Izglītība inženierzinātnēs amata pretendentam tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1). Vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2).
 • Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.
 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.
 • Praktiskā darba pieredze autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.
 • Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.
 • Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 • Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt nodaļas darbu, ir personīgi atbildīgs par nodaļas likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par nodaļas pārraudzībā esošo struktūrvienību darba organizēšanu.
 • organizēt un kontrolēt nodaļas struktūrā esošo darbinieku darbu, piedalīties šo darbinieku pieņemšanā, atbrīvošanā un darba pienākumu noteikšanā.
 • atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.
 • pārvaldes teritorijā nodrošināt domes izdoto saistošo noteikumu izpildes kontroli.
 • racionāli un lietderīgi rīkoties ar nodaļas rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
 • piedalīties attiecīgā gada iepirkumu plāna izstrādē.
 • piedalīties tirgus izpēšu par preču iegādi, pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu izpildi, kuras ir nepieciešams nodaļas darbībai, veikšanā. Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • nodrošināt pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu, kas atrodas nodaļas pārraudzībā esošajā teritorijā, apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.
 • attiecībā uz nodaļas teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).
 • nodrošināt nodaļas teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.
 • nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tehnisko noteikumu sagatavošanu, būvprojektu saskaņošanu, atzinumu izsniegšanu, kā arī atļauju izsniegšanu.
 • plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu, kas tiek lietoti nodaļas vajadzībām, izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.
 • piedalīties komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.
 • piedalīties pārvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
 • organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 • pildīt neplānotus darba pienākumus, kas saistīti ar nodaļas darbu, pēc pārvaldes vadītāja rīkojumiem vai norādījumiem.
 • pieņemt iedzīvotājus ne retāk kā vienu reizi nedēļā apmeklētājiem izdevīgā laikā.
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti domes lēmumos.

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 923 EUR;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).
 • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu.

Pieteikumu, norādot „Konkursam uz Stelpes pagasta nodaļas vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: tālrunis uzziņām 29285443 vai 22492615. Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 8.jūlijam plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa nolikums: ŠEIT.

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933