Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Videonovērošana

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 13.pantu, Vecumnieku novada pašvaldība sniedz šādu informāciju par veikto videonovērošanu:
1. Videonovērošanas pārzinis: Vecumnieku novada pašvaldība, reģ.Nr.90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, elektroniskā pasta adrese: .
2. Vecumnieku novada pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933, tālr.Nr.+3716393323, elektroniskā pasta adrese: .
3. Videonovērošanu veic personu dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības, kaitējuma vai zaudējuma nodarījuma identificēšanas nolūkam.
4. Videonovērošanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
Pārziņa leģitīmās intereses ir aizsargāt iestādes īpašumu, gādāt par darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju drošību, notvert iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo likumpārkāpēju.
5. Personas datu saņēmēju kategorijas: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoto trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
6. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
7. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personām, kas nokļūst videonovērošanas kameru uzturēšanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, izglītojamie u.tml.).
8. Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums kā arī pašvaldības ēku, telpu, teritorijas, personu drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībaizsardzības iestādē.
9. Datu subjekta (fiziskas personas) tiesības:
9.1. Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro.
9.2. Iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
9.3. Ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākumus pēc pārziņa attiecīga pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjektam un pieprasīto personas datu identificēšanai.
9.4. Mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas bez maksas saņemt pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt pieprasīto informāciju. Informācija izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 3.punktā noteikto pienākumu.
9.5. Pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu.
10. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
11. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011), kurai kā Latvijas Republikas uzraudzības iestādei ir pienākums izskatīt datu subjekta sūdzību, atbilstošā apjomā izmeklēt jautājumu un saprātīgā termiņā informēt sūdzības iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem.
12. Videonovērošana tiek veikta šādās adresēs (vietās):
12.1. Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag. Bauskas nov.
12.2. Aptieka „Mārsils”, Rīgas iela 7, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.3. Centra parks, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.4. Vecumnieku autoosta, Bauskas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.5. Veikals „Vesko”, Rīgas iela 26, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.6. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, Rīgas iela 24C, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.7. Vecais ezers, Pludmales iela 8, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.8. Jaunais ezers, Ezera iela 14, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.9. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.10. Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.11. Tehnikas novietne, Rīgas iela 35, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.12. Bērnu rotaļu laukums, Kalna iela 12A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.13. Vecumnieku vidusskola, Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.14. Vecumnieku vidusskola, Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.15. Vecumnieku vidusskola, Liepu iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.16. Katlumāja, Ceriņu iela 17A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.17. Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts, Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.18. Vecumnieku novada domes Sporta skola, Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.19. Misas tautas nams, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.20. „Pakalpojumu centrs Misā”, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.21. Misas vidusskola, Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.22. Misas bērnu laukums un atkritumu urnas, Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov.
12.23. Stelpes pagasta pārvalde, „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov.
12.24. Stelpes bibliotēka, Kalna iela 3-1, Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov.
12.25. Stelpes pamatskola, Nākotnes, Stelpes pag., Bauskas nov.
12.26. Stelpes estrāde, Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov.
12.27. Bārbeles pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.
12.28. Bārbeles parks, Rīgas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.
12.29. Doktorāts, Doktorāta iela 1, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.
12.30. Valles pagasta pārvalde, „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov.
12.31. Stāvlaukums, „Mazie melderi”, Valle, Valles pag., Bauskas nov.
12.32. Valles bibliotēka, Liepu 15, Valle, Valles pag., Bauskas nov.
12.33. Aktieru Amtmaņu muzejs, „Zvanītāju Bukas”, Valles pag., Bauskas nov.
12.34. Valles pamatskola, Rīgas iela 4, Valle, Valles pag., Bauskas nov.
12.35. Taurkalnes bibliotēka, „Zemenītes”, Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov.
12.36. Kurmenes pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.
12.37. Kurmenes bibliotēka, „Baltā skola”, Kurmenes pag., Bauskas nov.
12.38. Kurmenes centra krustojums, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.
12.39. Skaistkalnes pagasta pārvalde, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
12.40. Skaistkalnes tautas nams, Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
12.41. Veikals „Vesko”, Rīgas iela 3, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
12.42. Skaistkalnes vidusskola, Rīgas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.
12.43. Skaistkalnes vidusskola, Skolas iela 5, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933